NARADA KOORDYNACYJNA NR 14

Podczas czternastej narady technicznej w dniu 25.10.2018r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: wykonanie warstwy nasypu nr 2 w km 2+050 – 2+950 oraz 0+900 – 1+450; wykonanie warstwy wyrównawczej nasypu w km 0+550 – 0+750; otwarcie deskowań korpusów obiektu PD-3; zbrojenie fundamentów podpory A i B WD-1; deskowanie fundamentu A i B WD-1; betonowanie fundamentu A i B WD-1; przekopy kontrolne zbieracza f; przepięcie sieci wodociągowej 1W; przebudowa sieci elektroenergetycznej 0+000 – 0+170 nN Tauron – uzgodnienia; przebudowa kabla nN PPHU „DES” w km 0+200 z wyjątkiem przełączenia.

25 października 2018