NARADA KOORDYNACYJNA NR 25

Podczas dwudziestej piątej narady technicznej w dniu 07.02.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: Roboty drogowe: transport i składowanie materiału na nasypy; wykonanie warstwy nasypu w km od 1+760 do km 1+900; zbrojenie ustroju nośnego PD-2; zbrojenie podpory C WD-1; zamknięcie deskowania korpusów i skrzydeł podpory A Wd-1; betonowanie korpusów i skrzydeł podpory A Wd-1; budowa kanalizacji deszczowej 0+200 – 0+500; przyłączenie sieci SN w km 0+435.

7 lutego 2019