NARADA KOORDYNACYJNA NR 27

W dniu 20.02.2019r. odbyła się dwudziesta siódma rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: transport i składowanie materiału na nasypy; wykonanie warstwy nasypu w km 1+450 do 1+630 oraz 1+670 do 2+000; montaż belek prefabrykowanych typu T WD-1; zbrojenie i deskowanie poprzecznic WD-1, zbrojenie płyty ustroju WD-1; zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu PDR-5; budowa kanalizacji deszczowej 0+200 – 0+500.

20 lutego 2019