NARADA KOORDYNACYJNA NR 28

Podczas dwudziestej ósmej narady technicznej w dniu 07.03.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: transport i składowanie materiału na nasypy; wykonywanie warstw nasypu w km 0+350 – 0+525, 0+580 – 0+740, 0+775 – 0+900, 1+550 – 1+635, 0+350 – 0+520; zbrojenie oraz deskowanie poprzecznic i płyty obiektu WD-1; betonowanie poprzecznic obiektu WD-1; betonowanie elementów przepustów (fundamenty, ściany wlotowe/wylotowe); wykonanie warstwy betonu niekonstrukcyjnego przepustów; wykonanie izolacji bitumicznych fundamentów i przyczółków obiektów WD-1, PD-2 i PD-3; wykonanie zasypek fundamentów obiektów mostowych; budowa przepustów fi 200 w km 3+ 000; przepięcie kabla P.P.H.U DES w rejonie skrzyżowania z ul. Opolską; przebudowa linii telekomunikacyjnej w km 0+000 – 0+200 – strona lewa.

7 marca 2019