NARADA KOORDYNACYJNA NR 29

W dniu 14.03.2019r. odbyła się dwudziesta dziewiąta rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: transport i składowanie materiału na nasypy; wykonanie warstwy nasypu w km 0+350 – 0+525, 0+580 – 0+740, 0+775 – 0+900, 1+400 – 1+635; zbrojenie i deskowanie płyty ustroju WD-1; montaż wpustów mostowych WD-1; wykonanie zasypek fundamentów WD-1, PD-2, PD-3; wykonanie izolacji bitumicznych fundamentów i przyczółków WD-1, PD-2, PD-3; zbrojenie i betonowanie przepustów PDR5, PDR5, PDR3, PDR2, wykonanie izolacji bitumicznej przepustów; budowa kanalizacji deszczowej w km 0+200 – 0+500; przebudowa linii telekomunikacyjnej; przebudowa rowów melioracyjnych.

14 marca 2019