NARADA KOORDYNACYJNA NR 30

W dniu 28.03.2019r. odbyła się trzydziesta rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: transport i składowanie materiału na nasypy, wykonanie warstwy nasypu w km 0+350 – 0+530, 0+580 – 0+740, 0+775 – 0+850, 1+450 – 2+050, wykonywanie nasypu pod drogę dojazdową nr 1 i nr 7; wykonanie drenażu zasypki przyczółków WD-1, PD-2, PD-3,deskowanie i zbrojenie przepustów, betonowanie ścianki przepustu PDR5, PDR6, PDR7, wykonanie wykopu pod fundamenty przepustu PDR1, wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod fundamenty przepustu PDR1, betonowanie fundamentów przepustu PDR1, wykonanie zasypki przepustu PDR7, budowa wpustów kanalizacyjnych w km 1+450 – 2+050.

28 marca 2019