NARADA KOORDYNACYJNA NR 31

Podczas trzydziestej pierwszej narady technicznej w dniu 04.04.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: transport i składowanie materiału na nasypy; wykonywanie warstw nasypu w km 0+350 – 0+530, 0+580 – 0+740, 0+775 – 0+850; wykonywanie zasypek przy obiekcie WD-1 i PD-2; wykonanie drenażu zasypki przyczółków WD-1, PD-2, PD-3; izolacja ustroju nośnego pod chodnikami PD-2 i PD-3; deskowanie i zbrojenie przepustów,; betonowanie przepustów; wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod fundamentu PDR1; kanalizacja deszczowa: montaż studni wpadowej i wylotowej DN 1200, montaż przepustów fi600; Elektroenergetyczne: przebudowa sieci elektroenergetycznej w km 0+000 – 0+200, Teletechniczne: przebudowa sieci teletechnicznej w km 0+000 – 0+200.

4 kwietnia 2019