NARADA KOORDYNACYJNA NR 32

W dniu 18.04.2019r. odbyła się trzydziesta druga rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: roboty drogowe: transport i składowanie materiału na nasypy; wykonanie warstwy nasypu w km 0+350-0+530, 0+585-0+740, 1+450-2+050; wykonanie zasypek przy obiektach WD-1, PD-2, PD-3; profilowanie skarp w km 0+350-0+540, 0+585-0+740, 0+755-0+900; roboty mostowe: izolacja hydrozgrzewalna pod chodnikami (WD-1); montaż krawężników (PD-2); deskowanie zbrojenie i betonowanie ścian czołowych przepustów PDR1, PDR2; montaż prefabrykatów i deskowanie ścian czołowych PDR-3; kanalizacja deszczowa: montaż wpustów deszczowych DN 500 przy obiekcie PD-3; teletechniczne: przebudowa sieci teletechnicznej w km 0+000-0+200.

18 kwietnia 2019