NARADA KOORDYNACYJNA NR 33

Podczas trzydziestej trzeciej narady technicznej w dniu 25.04.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: roboty drogowe: transport i składowanie materiału na nasypy, wykonanie warstwy nasypu w km 0+350 – 0+530, 0+585 – 0+740, wykonywanie warstw nasypu GWN w km 2+250 – 2+740, wykonywanie zasypek przy obiekcie WD-1, PD-2, PD-3, profilowanie skarp w km 0+585 – 0+740, 0+900 – 1+400; Roboty mostowe: Obiekt WD-1: montaż krawężników, montaż kotew wklejanych; Obiekt PD-3: montaż krawężników; Przepusty: deskowanie i zbrojenie ścian czołowych PDR1, PDR2, PDR3; betonowanie ścian czołowych PDR1, PDR2, PDR3; montaż prefabrykatów PDR1, PDR3; deskowanie i zbrojenie gzymsów PDR2; betonowanie gzymsów PDR2; wykonanie wykopów pod fundamenty obiektu PDR 5.1; wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod fundamenty obiektu PDR 5.1; Roboty branżowe – Teletechniczne: przebudowa sieci teletechnicznej w km 0+180.
Wykonawca poinformował, że od 1.05.2019 do 5.05.2019 budowa pozostanie zamknięta, nie będą toczyły się prace.

25 kwietnia 2019