NARADA KOORDYNACYJNA NR 34

Podczas trzydziestej czwartej narady technicznej w dniu 09.05.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: wykonywanie warstw nasypu w km 0+350 – 0+530, 0+580 – 0+740; wykonanie warstw nasypu GWN w km 2+400-2+800; wykonywanie zasypek przy obiekcie WD-1, PD-2, PD-3; deskowanie, zbrojenie oraz betonowanie: ścian czołowych PDR1, PDR3, gzymsów PD2; wykonanie wykopu oraz warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod fundamentu PDR5.1; roboty branżowe: budowa przepustów fi 600 przy obiekcie PD-2; budowa studni S12 w km 0+200-0+300; przebudowa sieci teletechnicznej w km 0+000 – 0+200.

22 maja 2019