NARADA KOORDYNACYJNA NR 35

Podczas trzydziestej piątej narady technicznej w dniu 23.05.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: wykonanie warstw nasypu GWN w km 2+050-2+500, przygotowanie podłoża pod nasyp w km 0+205-0+225 (skrzyżowanie ul. Opolskiej i Parkingowej)wykonywanie zasypek przy obiekcie PD-2; deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych WD-1, betonowanie podwalin pod umocnienie stożków WD-1, wykonanie podlewki pod płyty przejściowe PD-3, betonowanie podwalin pod umocnienie stożków PD-3, betonowanie gzymsów przepustów PDR1, PDR3, deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów przepustu PDR4, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek przepustu PDR8 i PDR5.1, montaż prefabrykatów PDR5.1 i PDR8; budowa przepustów fi 600 przy obiekcie PD-2, budowa studni DN1500 przy obiekcie PD-2, budowa wpustów deszczowych DN500 przy obiekcie PD-2, profilowanie rowów.

23 maja 2019