NARADA KOORDYNACYJNA NR 39

Podczas trzydziestej dziewiątej narady technicznej w dniu 27.06.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: wykonywanie GWN 2+800 – 3+150, podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 w km 0+220 – 0+350, podbudowa z betonu asfaltowego 2+450 – 2+790, podbudowa z kruszywa 1+680 – 2+790, oczyszczenie i skropienie warstw, podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (DD1, DD7, DD8); przygotowanie nisz dylatacyjnych WD-1, betonowanie płyt przejściowych PD-2, montaż desek gzymsowych PD-2, wykonanie warstwy betonu ochronnego na płytach przejściowych PD-2, betonowanie chodnika PD-3, montaż krawężników na długości ścian bocznych PD-3, montaż desek gzymsowych PD-3, wykonanie warstwy betonu ochronnego na płytach przejściowych PD-3; montaż muru oporowego M-2, wykonanie wykopów oraz warstwy wyrównawczej z betonu podkładowego muru oporowego M-1, wiercenie i betonowanie trzonów pali (ekrany akustyczne) Ek05; budowa wylotów deszczowych km 0+200; budowa studni S2 w km 0+200; budowa wpustów ulicznych WPS 5 WPS 6 w km 0+200.
Planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas zamknięcia DK-46 od 08.07.2019.

27 czerwca 2019