NARADA KOORDYNACYJNA NR 40

Podczas czterdziestej narady technicznej w dniu 04.07.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 w km 2+800-3+150, 0+200, dojazdy do PD3 i PD2; podbudowa z betonu asfaltowego DD1; podbudowa z kruszywa DD1; podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym DD3 i DD5; deskowanie, zbrojenie i betonowanie gzymsów WD-1; wykonanie warstwy betonu ochronnego na płytach przejściowych WD-1; montaż krawężników i desek gzymsowych na ścianach bocznych WD-1; montaż desek gzymsowych PD2; betonowanie kap chodnikowych PD-2 na długości ścian bocznych; wykonanie warstwy asfaltu lanego PD2 i PD-3; montaż słupów i betonowanie głowic ekranów akustycznych; budowa studni S6 km 0+200; budowa wpustów ulicznych km 0+200; budowa wlotów deszczowych w km 0+800-1+300; humusowanie; układanie geosiatki km 1+650-2+800.

4 lipca 2019