NARADA KOORDYNACYJNA NR 41

W dniu 18.07.2019r. odbyła się czterdziesta pierwsza rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: oczyszczenie i skropienie warstw w km 0+570-0750, 0+240-0+530; wykonanie podbudowy bitumicznej w km 0+770-1+640, 0+570-0+750; 0+240-0+530; wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 skrzyżowanie 0+200; usunięcie nawierzchni ul. Opolska; wykonanie warstwy wiążącej DD1; roboty wykończeniowe WD-1, PD-2; brukowanie stożków; układanie muru oporowego; wykonanie odwodnienia liniowego muru oporowego M-2; montaż kap na murze oporowym; montaż słupów i betonowanie głowic ekranów akustycznych; budowa studni i wpustów ulicznych km 0+600-0+700 oraz 0+200-0+700; budowa wlotów deszczowych w km 0+800-1+300; budowa kanału w km 0+000-0+200; humusowanie; montaż geosiatki.
Wykonawca poinformował, ze Tymczasowa Organizacja Ruchu została wprowadzona od dnia 08.07.2019.

18 lipca 2019