RADA BUDOWY NR 1

W dniu 13.09.2018r. odbyła się pierwsza Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące Kontraktu. Omówiono zakres prac dotychczas wykonanych przez Wykonawcę m.in. organizacja zaplecza budowy; uzgodnienia z PKP PLK, PKP Utrzymanie, PKP Energetyka, PKP S.A. oraz Gestorami sieci wodociągowej, elektrycznej i teletechnicznej; inwentaryzację stanu budynków, studni, dróg; działania saperskie; prace geodezyjne; wycinka drzew; roboty ziemne polegające na odhumusowaniu terenu, wykonanie nasypu. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z zatwierdzonym Programem Prac. Działania przewidziane do zrealizowania w kolejnym miesiącu to: kontynuowanie usuwania drzew i krzewów; kontynuowanie usuwania warstwy ziemi urodzajnej; wykonywanie warstw nasypu drogowego; prace związane z wykonaniem przepustów z HDPE; wykonanie drenażu melioracyjnego; przebudowę sieci wodociągowej; rozpoczęcie robót związanych z wykonywaniem obiektów inżynierskich WD-1, PD-2 PD-3 tj. wykonanie wykopów pod fundamenty, wykonanie warstwy podkładowej z betonu niekonstrukcyjnego, wykonywanie zbrojenia fundamentów.

13 września 2018