RADA BUDOWY NR 2

W dniu 11.10.2018r. odbyła się druga Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Omówiono postęp robót wykonanych
w miesiącu wrześniu:

A. Roboty drogowe

 • Odhumusowanie w km 0+220 – 0+550; 0+500 – 0+800; 0+925 – 2+000;
 • Wykonanie warstw nasypu w km 1+100 – 3+150;
 • Wykonanie warstw nasypu na drodze dojazdowej nr 8;
 • Wycinka zadrzewień.

B. Roboty mostowe

 • Odhumusowanie terenu – przygotowanie placu do wykopów pod fundament C obiektu WD-1;
 • Wykonanie wykopów pod fundament C obiektu WD-1;
 • Wykonanie wykopów pod fundamenty obiektu PD-3;
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty obiektu PD-3;
 • Zbrojenie fundamentów obiektu PD-3;
 • Deskowanie fundamentu podpory A obiektu PD-3;
 • Betonowanie fundamentu podpory A obiektu PD-3;
 • Wykonanie wykopów pod fundament B obiektu PD-2;
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament B obiektu PD-2.

C. Roboty branżowe

 • Melioracja: Wykopy kontrolne zbieracza l i ł drenażu melioracyjnego;
 • Przebudowa sieci wodociągowej: wykopy i montaż rur PE 100 SDR17 dn90 km 0+750, ul. Nowa Kolonia;
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej w km 0+750 ul. Nowa Kolonia.

Przedstawiono plan robót na kolejny miesiąc:

A. Roboty drogowe

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu);
 • Nasypy

B. Roboty mostowe
1. Obiekt WD-1:

 • Wykopy pod fundamenty,
 • Zbrojenie fundamentów,
 • Deskowanie fundamentów,
 • Betonowanie fundamentów,
 • Betonowanie podpór,
 • Izolacje wykonywane na zimno.

2. Obiekt PD-2:

 • Wykopy pod fundamenty,
 • Zbrojenie elementów,
 • Betonowanie fundamentów,
 • Betonowanie podpór,
 • Izolacje wykonywane na zimno.

3. Obiekt PD-3:

 • Zbrojenie elementów,
 • Betonowanie fundamentów,
 • Betonowanie podpór,
 • Izolacje wykonywane na zimno

4. Przepusty:

 • Wykopy pod fundamenty,
 • Beton niekonstrukcyjny,
 • Prefabrykaty betonowe,
 • Przepusty z rur żelbetowych

C. Roboty branżowe
1. Wodociągi:

 • Przebudowa sieci wodociągowej,

2. Elektroenergetyka:

 • TAURON Dystrybucja S.A. – sieć SN i nN – montaż,
 • TAURON Dystrybucja S.A. – sieć SN i nN – demontaż,
 • PKP ENERGETYKA Sp. z o.o. – sieć SN – montaż.

3. Teletechnika:

 • OPL S.A.
 • PKP UTRZYMANIE S.A.

4. Rozbiórki:

 • Rozbiórka obiektów kubaturowych

5. Melioracja:

 • Drenaż melioracyjny
11 października 2018