RADA BUDOWY NR 3

W dniu 08.11.2018r. odbyła się trzecia Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Omówiono postęp robót wykonanych w miesiącu październiku:

A. Roboty drogowe

 • Zdjęcie warstwy humusu w km 0+220 – 0+550;
 • Wykonanie warstw nasypu w km 0+550 – 0+750, 0+780 – 1+150, 2+050 – 3+000;
 • Wykonanie warstw nasypu na drodze dojazdowej nr 8;
 • Wzmocnienie warstw nasypu w km 1+750 – 2+050;
 • Rozbiórka obiektów kubaturowych
 • Usunięcie drzew i krzewów

B. Roboty mostowe

 • Obiekt WD-1:
 • Wykonanie wykopów pod fundament podpory A, B;
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego podpora A i B;
 • Zbrojenie fundamentu podpory A, B i C;
 • Deskowanie fundamentu podpory A, B, C;
 • Betonowanie fundamentu podpory A, B, C;
 • Obiekt PD-2:
 • Zbrojenie fundamentu podpory B;
 • Deskowanie fundamentu podpory B;
 • Betonowanie fundamentu podpory B;
 • Wykonanie wykopów pod fundament podpory A;
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego podpora A;
 • Zbrojenie fundamentu podpory A;
 • Deskowanie fundamentu podpory A;
 • Betonowanie fundamentu podpory A;
 • Obiekt PD-3:
 • Zbrojenie fundamentu podpory B;
 • Deskowanie fundamentu podpory B;
 • Betonowanie fundamentu podpory B;
 • Wykonanie izolacji fundamentów;
 • Wykonanie zasypek fundamentu;
 • Otwarcie deskowań korpusów obiektu;
 • Wykonanie deskowań korpusów;

C. Roboty branżowe

 • Energetyczne:
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej w km 0+200,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0+000 – 0+170 nN TAURON,
 • Przebudowa kabla nN PPHU „DES” w km 0+200 z wyjątkiem przełączenia.
 • Teletechniczne:
 • Przebudowa sieci teletechnicznej OPL S.A. – ul. Nowa Kolonia.
 • Wodociągowe:
 • Przebudowa wodociągu w km 0+200 – 0+264 – 1W,
 • Przepięcie sieci wodociągowej 1W.
 • Melioracyjne:
 • Budowa zbieraczy l, ł i j,
 • Wykonanie zasypki na zbieraczach l i ł,
 • Wykonanie wykopu oraz inwentaryzacja istniejących sączków zbieracz e, j i k,
 • Wykonanie drenażu wraz ze studnią przy drodze dojazdowej.

Przedstawiono plan robót na kolejny miesiąc:

A. Roboty drogowe

 • Usunięcie drzew i krzewów – wycinka gałęzi nachodzących na pas drogowy (kolizja z robotami elektroenergetycznymi),
 • Nasypy w km: 0+220-0+550; 0+900-1+450; 2+070-2+970
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża: drogi dojazdowe nr: 3,4,6,7,8
 • Podbudowa z kruszywa łamanego: DD nr 6
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem: DD nr 6
 • Przepusty z HDPE: roboty przygotowawcze

B. Roboty mostowe
1. Obiekt WD-1:

 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem: podpora A, B, C,
 • Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N: korpus i skrzydła A, słupy B,
 • Betonowanie podpór: podpora A i B,
 • Izolacje wykonywane na zimno: izolacje fundamentów.

2. Obiekt PD-2:

 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem: podpora A, B,
 • Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N: korpusy A i B,
 • Izolacje wykonywane na zimno: izolacje fundamentów.

3. Obiekt PD-3:

 • Zasypanie wykopów gruntem nieprzepuszczalnym: podpora A, B,
 • Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N: korpusy i skrzydła A i B,
 • Betonowanie podpór: korpusy i skrzydła A i B,
 • Izolacje wykonywane na zimno: izolacje fundamentów.

4. Przepusty:

 • Wykopy pod fundamenty: PDR9,
 • Beton niekonstrukcyjny: PDR9,
 • Prefabrykaty betonowe: PDR9,
 • Przepusty z rur żelbetowych: PDR9,
 • Izolacje wykonywane na zimno: PDR9,
 • Zabezpieczenie antykorozyjne: PDR9,
 • Przepusty: PDR9,
 • Zasypka przepustu: PDR9.

C. Roboty branżowe
1. Odwodnienie:

 • Kanalizacja deszczowa: Wpusty deszczowe WpL 26-34, studnie wpadowe Sw6 – Sw9

2. Elektroenergetyka:

 • TAURON Dystrybucja S.A. – sieć SN i nN – montaż,
 • TAURON Dystrybucja S.A. – sieć SN i nN – demontaż,
 • P.P.H.U. „DES” – sieć nN – montaż,
 • P.P.H.U. „DES” – sieć nN – demontaż

3. Teletechnika:

 • OPL S.A.
 • Demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej.

4. Melioracja:

 • Drenaż melioracyjny: zbieracz f, g , h, i, j.
8 listopada 2018