RADA BUDOWY NR 4

W dniu 13.12.2018r. odbyła się czwarta Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Omówiono postęp robót wykonanych w miesiącu listopadzie:

A. Roboty drogowe

 • Odwóz humusu w km 0+220 – 0+500,
 • Wykonanie warstw nasypu w km 1+070– 1+900, 2+050 – 2+950,
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej nasypu w km 0+220 – 0+550,
 • Wzmocnienie warstw nasypu w km 0+550 – 0+900, 1+470 – 1+640, 1+750 – 2+050,
 • Odcinek próbny – stabilizacja na drodze dojazdowej nr 6,
 • Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

B. Roboty mostowe

 • Obiekt WD-1:
 • Wykonanie izolacji fundamentów A i B,
 • Zasypanie fundamentów,
 • Przygotowanie przerwy technologicznej pomiędzy fundamentem, a korpusem,
 • Zbrojenie słupów podpory B,
 • Deskowanie słupów podpory B,
 • Betonowanie słupów podpory B,
 • Otwarcie deskowania korpusów i skrzydeł podpory A,
 • Rozbiórka deskowania podpory B.
 • Obiekt PD-2:
 • Zasypanie fundamentów,
 • Przygotowanie podłoża pod wieże rusztowaniowe deskowania UN,
 • Otwarcie deskowania korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego.
 • Obiekt PD-3:
 • Otwarcie deskowań skrzydeł,
 • Zbrojenie podpory A i B,
 • Zamknięcie deskowań korpusów i skrzydeł,
 • Zbrojenie podpory (korpus + skrzydła) A i B,
 • Zamknięcie deskowań korpusu i skrzydeł,
 • Betonowanie podpory A i B,
 • Rozbiórka deskowania skrzydeł,
 • Deskowanie ustroju nośnego,
 • Zbrojenie ustroju nośnego,
 • Przepusty
 • Wykonanie wykopu, izolowanie, montaż – PDR9,
 • Wykonanie wykopu, montaż – PDR7,
 • Wykonanie wykopu, montaż – PDR5.

C. Roboty branżowe

 • Energetyczne:
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0+000 – 0+170 nN TAURON,
 • Przebudowa kabla nN PPHU „DES” w km 0+200 z wyjątkiem przełączenia,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej sN w km 0+400.
 • Melioracyjne:
 • Wykop pod zbieracz j, k,
 • Budowa zbieraczy e, f, g, h, i, j, k, c, d, a, b,
 • Zasypanie i zagęszczenie zbieracza e, f, c, d, g, h, i.

Przedstawiono plan robót na kolejny miesiąc:

A. Roboty drogowe

 • Nasypy w km: 0+350-0+730; 0+750-0+900,
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża: drogi dojazdowe nr: 7,
 • Przepusty z HDPE: fi200

B. Roboty mostowe
1. Obiekt WD-1:

 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem: podpora A, B, C – II etap,
 • Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N: korpus i skrzydła A,
 • Betonowanie podpór: podpora A.

2. Obiekt PD-2:

 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem: podpora A, B – II etap,
 • Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N: korpus i skrzydła A i B,
 • Betonowanie podpór: podpora A i B oraz ustroju nośnego.

3. Obiekt PD-3:

 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem: podpora A, B,
 • Zasypanie wykopów gruntem nieprzepuszczalnym: podpora A, B – II etap,
 • Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N: ustrój nośny, gzyms,
 • Betonowanie ustroju nośnego.

4. Przepusty:

 • Przepusty z rur żelbetowych: PDR7, PDR 5, PDR6.

C. Roboty branżowe
1. Odwodnienie:

 • Kanalizacja deszczowa: odcinek S15 – Sw1,4

2. Elektroenergetyka:

 • TAURON Dystrybucja S.A. – sieć SN i nN – montaż,
 • TAURON Dystrybucja S.A. – sieć SN i nN – demontaż,
 • P.P.H.U. „DES” – sieć nN – montaż – przełączenie,
 • P.P.H.U. „DES” – sieć nN – demontaż
 • PKP-sieć SN-montaż, demontaż, przełączenie

3. Teletechnika:

 • OPL S.A. – skrzyżowanie ul. Opolska i ul. Parkingowa.

4. Melioracja:

 • Dokumentacja Powykonawcza.
13 grudnia 2018