RADA BUDOWY NR 7

W dniu 16.05.2019r. odbyła się siódma Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Omówiono postęp wykonanych robót:

 1. Roboty drogowe
 • Wykonanie warstw nasypu w km 0+350 – 0+530, 0+585 – 0+740, 0+775 – 0+900, 1+675 – 2+050
 • Transport i składowanie materiału na nasypy,
 • Wykonywanie warstw nasypu na drodze dojazdowej nr 1,
 • Wykonywanie zasypek przy obiekcie WD-1, PD-2, PD-3,
 • Profilowanie skarp w km 0+350 – 0+540, 0+585 – 0+740, 0+775 – 1+640, 2+050 – 2+900,
 • Wykonywanie wykopów w km 0+000 – 0+150,
 • Profilowanie podłoża pod drogę dojazdową DD3, DD4,
 • Wykonywanie warstw nasypu GWN w km 2+600 – 2+800
 1. Roboty mostowe
 • Obiekt WD-1:
  • Wykonanie drenażu zasypki przyczółków,
  • Izolacja podpór,
  • Izolacja hydrozgrzewalna pod chodnikami,
  • Montaż krawężników,
  • Wykonanie izolacji cienkich na przyczółkach,
  • Montaż kotew wklejanych
 • Obiekt PD-2:
  • Wykonanie drenażu zasypki przyczółków,
  • Izolacja podpór,
  • Montaż krawężników,
  • Montaż kotew wklejanych,
  • Wykonanie izolacji cienkich na przyczółkach
 • Obiekt PD-3:
  • Wykonanie drenażu zasypki przyczółków,
  • Izolacja podpór,
  • Montaż kotew wklejanych,
  • Montaż krawężników,
  • Wykonanie izolacji cienkich na przyczółkach
 • Przepusty
  • Deskowanie i zbrojenie przepustów,
  • Wykonanie zasypek fundamentów,
  • Wykonanie wykopu pod fundamenty PDR1,
  • Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod fundamenty PDR1,
  • Zbrojenie fundamentów PDR1,
  • Betonowanie fundamentów PDR1,
  • Deskowanie ścian czołowych PDR6, PDR1, PDR2
  • Betonowanie ścian czołowych PDR6,
  • Betonowanie gzymsów PDR5, PDR6,
  • Deskowanie i zbrojenie ścian czołowych PDR1, PDR2,
  • Zbrojenie i deskowanie gzymsów PDR2.
 1. Roboty branżowe
 • Energetyczne:
  • Przełożenie sieci SN w km 0+000 – 0+200,
  • Przebudowa sieci elektroenergetycznej w km 0+000 – 0+200 – montaż słupów, przełożenie linii napowietrznej,
 • Teletechniczne:
  • Przebudowa sieci teletechnicznej w km 0+000 – 0+200 – przewiert, osadzenie studni teletechnicznych, wykopy por rury,
  • Przepięcie sieci teletechnicznej w km 0+180
 • Kanalizacja:
  • Budowa przepustów fi600 w km 0+080,
  • Budowa studni wpadowych fi 1200 przy obiekcie PD-2, km 0+430,
  • Budowa wpustów Wp12 – Wp17 w km 0+800 – 0+900

Przedstawiono plan robót na miesiąc maj:

 1. Roboty drogowe
 • Nasypy w km: 0+350-0+530; 0+585 – 0+740, 1+450 – 1+640, 1+680 – 2+070,
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża: Droga Dojazdowa nr , 3, 4, 7,
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem: km 2+450 – 2+750, Droga Dojazdowa nr 1, 3, 4, 7,
 • Przepusty z HDPE.
 1. Roboty mostowe
 • Obiekt WD-1:
  • Wykonanie warstwy betonu podkładowego pod płyty przejściowe,
  • Zbrojenie chodników i płyt przejściowych,
  • Betonowanie ścianek zaplecznych,
  • Betonowanie chodników na ustroju,
  • Betonowanie płyt przejściowych,
 • Obiekt PD-2:
  • Wykonanie warstwy betonu podkładowego pod płyty przejściowe,
  • Zbrojenie chodników i płyt przejściowych,
  • Betonowanie chodników na ustroju,
  • Betonowanie płyt przejściowych,
  • Odwodnienie pomostu,
 • Obiekt PD-3:
  • Wykonanie warstwy betonu podkładowego pod płyty przejściowe,
  • Zbrojenie chodników i płyt przejściowych,
  • Betonowanie chodników na ustroju,
  • Betonowanie płyt przejściowych,
  • Odwodnienie pomostu,
 • Przepusty:
  • Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym z umocnieniem – PDR5.1, PDR8,
  • Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N – PDR1, PDR3, PDR5.1,
  • Betonowanie ścianek czołowych wlotu i wylotu – PDR1, PDR3, PDR5.1,
  • Betonowanie płyty żelbetowej na wlocie i wylocie – PDR5.1, PDR8,
  • Beton niekonstrukcyjny – PDR5.1, PDR8,
  • Izolacje wykonywane na zimno – PDR5.1, PDR8,
  • Przepusty z rur żelbetowych – PDR5.1, PDR8,
 1. Roboty branżowe
 • Odwodnienie:
  • Kanalizacja deszczowa: kanał SW1-SW9, studnia wpadowa S12,
 • Elektroenergetyka:
  • TAURON Dystrybucja S.A. – sieć SN i nN – montaż,
  • TAURON Dystrybucja S.A. – sieć SN i nN – demontaż,
 • Teletechnika:
  • OPL S.A.
  • Demontaż Infrastruktury Telekomunikacyjnej
22 maja 2019