RADA BUDOWY NR 9

W dniu 11.07.2019r. odbyła się dziewiąta Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Omówiono postęp wykonanych robót:

 1. Roboty drogowe
 • Transport i składowanie materiału na nasypy,
 • Wykonywanie zasypek przy obiekcie PD-2,
 • Wykonanie warstw GWN nasypu w km 0+240 – 0+520, 0+570 – 0+740, 0+780 – 1+630, 1+670 – 2+800
 • Wykonywanie rowów w km 1+900 – 2+500,
 • Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 w km 0+220 – 0+740, 0+785 – 1+645, 1+665 – 2+500, 2+800 – 3+150
 • Wykonanie nasypów km 2+800 – 3+150, DD3, DD4
 • Wykonanie rowów w km 0+580 – 0+740, 0+780 – 0+900, 1+300 – 1+610, 1+670 – 2+030,
 • Podbudowa z betonu asfaltowego 2+740 – 2+790 – odcinek próbny
 • Oczyszczenie i skropienie warstw
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 km 1+730 -2+800
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym DD1, DD4, DD7, DD8
 1. Roboty mostowe
 • Obiekt WD-1:
  • Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym
  • Betonowanie chodnika lewego
  • Montaż kolektora odwodnienia
  • Wykonanie zasypek za przyczółkami
  • Wykonanie warstwy z betonu podkładowego pod płytę przejściową podpory C i podpory A
  • Wykonanie stożka, podpora A, strona lewa
  • Przygotowanie pod brukowanie stożka, podpora C, strona lewa
  • Zbrojenie nisz dylatacyjnych
  • Montaż rur osłonowych kolektora
  • Betonowanie kapy chodnikowej, strona prawa
  • Wykonanie hydroizolacji na ustroju nośnym
  • Zbrojenie płyt przejściowych
  • Betonowanie płyty przejściowej
  • Przygotowanie styku technologicznego pod gzymsy ścian bocznych
  • Betonowanie nisz dylatacyjnych
  • Montaż konsol bocznych
  • Betonowanie gzymsów podpory C i dylatacji
 • Obiekt PD-2:
  • Wzmocnienie konsol pod część wiszącą kap
  • Betonowanie kap chodnikowych
  • Przygotowanie podłoża pod płyty przejściowe
  • Zbrojenie płyt przejściowych
  • Profilowanie stożków po stronie lewej
  • Betonowanie płyt przejściowych
  • Montaż konsol na ścianach bocznych
  • Wykonanie stożków, strona lewa
  • Przygotowanie powierzchni przerwy technologicznej na skrzydłach
  • Montaż desek gzymsowych
  • Ułożenie betonu ochronnego na płytach przejściowych
 • Obiekt PD-3:
  • Montaż konsol pod gzymsy na ścianach bocznych
  • Betonowanie gzymsów ścian bocznych
  • Betonowanie płyty przejściowej, podpora A
  • Montaż krawężników na ścianach bocznych, strona lewa
  • Zbrojenie chodnika, strona prawa
  • Montaż desek gzymsowych
  • Betonowanie kapy chodnikowej
  • Wykonanie hydroizolacji na ustroju nośnym
  • Wykonanie drenaży za płytami przejściowymi
  • Wykonanie hydroizolacji na płytach przejściowych
  • Montaż krawężników na długości ścian bocznych
  • Ułożenie betonu ochronnego na płytach przejściowych
 • Przepusty
  • Zbrojenie i deskowanie gzymsów PDR4, PDR5.1
  • Betonowanie gzymsów PDR5.1
  • Prace wykończeniowe PDR1-PDR8
 1. Roboty branżowe
 • Kanalizacja:
  • Budowa wylotów deszczowych 0+200 – 0+600, 0+700 – 0+900
  • Budowa wylotów umocnionych na skarpie 1+400 – 2+000
  • Budowa wpustów deszczowych
  • Budowa studni S16, S2
 • Mur oporowy:
  • Montaż muru oporowego M-2
 • Ekrany akustyczne:
  • Wiercenie i betonowanie pali

Przedstawiono plan robót na miesiąc sierpień:

 1. Roboty drogowe
 • Wykonanie nasypu: dojazdy do WD1
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 • Podbudowa z kruszywa łamanego
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
 • Podbudowa z betonu cementowego
 • Podbudowa z betonu asfaltowego
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
 • Krawężniki betonowe
 1. Roboty mostowe
 • Obiekt WD-1:
  • Zbrojenie chodników
  • Zamontowanie kotew talerzowych na długości ścian bocznych
  • Zabetonowanie gzymsów podpory A
  • Zabetonowanie kap chodnikowych na długości ścian bocznych
  • Wykonanie warstwy betonu ochronnego na płycie przejściowej podpory A
  • Zamontowanie prefabrykowanych schodów skarpowych – strona prawa
  • Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego
  • Zamontowanie krawężnika kamiennego na długości ścian bocznych
  • Umocnienie skarp i stożków brukowcem – strona prawa
  • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żelbetowych na przyczółku A
  • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni sprężonych
  • Montaż reperów pomiarowych ocynkowanych
 • Obiekt PD-2:
  • Zbrojenie kap chodnikowych
  • Betonowanie kap chodnikowych na długości ścian bocznych
  • Wykonanie warstw wiążącej z asfaltu lanego
  • Zamontowanie krawężnika kamiennego na długości ścian bocznych
  • Umocnienie skarp i stożków brukowcem – strona prawa
  • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żelbetowych – ustrój nośny
  • Montaż reperów pomiarowych ocynkowanych
 • Obiekt PD-3:
  • Wykonanie warstw wiążącej z asfaltu lanego
  • Umocnienie skarp i stożków brukowcem – strona lewa
  • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żelbetowych – ustrój nośny
  • Montaż reperów pomiarowych ocynkowanych
 • Przepusty:
  • Zbrojenie, betonowanie i izolowanie PDR9
  • Umocnienie skarp i stożków brukowcem PDR5 – PDR8
  • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żelbetowych PDR5 – PDR8
  • Montaż reperów pomiarowych ocynkowanych
  • Gurty betonowe PDR1
 1. Roboty branżowe
 • Odwodnienie:
  • Kanalizacja deszczowa: kanał SW1-SW9
 • Teletechnika:
  • OPL S.A.
 • Ekrany Akustyczne:
  • Pale CFA o średnicy 600 mm
  • Montowanie stalowych słupów ekranów
 • Zieleń drogowa:
  • Rozkładanie geosiatki i humusowanie
11 lipca 2019