Okres realizacji

Data Rozpoczęcia: 22.06.2018r.

Okres realizacji: 13 miesięcy od Daty Rozpoczęcia z wyłączeniem okresów zimowych (liczonych jako trzy miesiące od 15 grudnia do 15 marca) w okresie realizacji Robót.