Zakres zadania

Umowa z wykonawcą robót została podpisana w dniu 22.06.2018.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm:
Lider: Bitum Sp. Z o.o., ul. Cegielniana 20, 42-700 Lipie Śląskie
Partner: DROG-BUD Sp. Z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90; 42-209 Częstochowa
Partner: Nowak-Mosty Sp. Z o.o., ul. Budowlanych 6/1a, 42-303 Dąbrowa Górnicza
Konsorcjum wybuduje obwodnicę w czasie 13 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca.
Wartość umowy wynosi 40.776.841,86 PLN.
Obwodnica została zaprojektowana przez biuro projektowe MOSTY KATOWICE Sp z o.o., ul Rolna 12, 40-555 Katowice.
Obwodnica będzie kontynuacją wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić rolę obwodnicy miast: Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczny odcinek drogi o długości 9,6 km.

W ramach zadania zostaną wykonane:

 • budowa nowego odcinka drogi krajowej 46 Kłodzko-Opole-Szczekociny (obwodnicy miejscowości Myślina) o długości 3, 150 km,
 • rozbiórka budynków na planowanej trasie obwodnicy,
 • budowa dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy obsługujących tereny przyległe,
 • budowa chodników w rejonie projektowanego skrzyżowania z ul. Opolską,
 • budowę zatoki autobusowej,
 • budowa wiaduktu nad istniejącą linią kolejową,
 • budowa wiaduktów stanowiących przejazdy nad drogami: gminną (ul. Nowa Kolonia) i wewnętrzną – dojazdową
  do gruntów rolnych,
 • przebudowa dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego na początku budowanej obwodnicy w rejonie ul. Opolskiej,
 • budowa przepustów na istniejących ciekach wodnych,
 • budowa oświetlenia,
 • przebudowa sieci urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną drogą (sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej)
 • przebudowa urządzeń branżowych PKP,
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Parametry techniczne budowanej obwodnicy:

Parametry techniczne dróg:

OBWODNICA MYŚLINY (DK46)
Klasa drogi GP 1×2
Obciążenie 115 kN/oś
Prędkość projektowana 80 km/h (rejon projektowanych skrzyżowań 70 km/h)
Prędkość miarodajna 100 km/h (rejon projektowanych skrzyżowań 90 km/h)
Kategoria obciążania ruchem 2 x 2
Szerokość pasa ruchu 3,50 m
Szerokość pobocza utwardzonego 1,50 m
Szerokość opaski zewnętrznej 0,50 m
Kategoria obciążenia nawierzchni KR5
Szerokość pobocza gruntowego
Podstawa 1,25 m
Na odcinkach z barierami ochronnymi 1,75 m
Na odcinkach ustawiania lamp oświetleniowych i ekranów akustycznych 2,75 m
Na dowiązaniu do stanu istniejącego 1,50 m
UL. OPOLSKA
Klasa drogi Z 1×2
Prędkość projektowana 40 km/h
Kategoria obciążania ruchem KR4
Szerokość pasa ruchu 3,50 m
Szerokość chodnika 2,0 m
Szerokość pobocza gruntowego 1,00 m
UL. PARKINGOWA
Klasa drogi D 1×2
Prędkość projektowana 30 km/h
Kategoria obciążania ruchem KR2
Szerokość pasa ruchu 3,50 m
Szerokość pobocza gruntowego 1,00 m
UL. SOSNOWA
Klasa drogi D 1×2
Prędkość projektowana 30 km/h
Kategoria obciążania ruchem KR2
Szerokość pasa ruchu 2,50 m
Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m
DROGI DOJAZDOWE I WEWNĘTRZNE
Klasa drogi D
Prędkość projektowana 30 km/h
Kategoria obciążania ruchem KR1
Szerokość jezdni 3,00 – 3,50 m
Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m

Parametry techniczne obiektów inżynierskich:

WD 1 – WIADUKT NAD DWUTOROWĄ LINIĄ KOLEJOWĄ NR 75
Kilometraż 0+530,50 projektowanej obwodnicy
Klasa obciążeń A wg PN-85/S-10030, pojazd specjalny klasy 150

wg STANAG

Kąt skosu 78,0 st. (kąt skrzyżowania osi drogi z osiami podpór)
Rozpiętość 2×21,0 m
Ustrój nośny 2 przęsłowy, ciągły, belkowo-płytowy (belki prefabrykowane typu T zespolone z płytą pomostu
Podpory skrajne przyczółki żelbetowe
Podpory pośrednie słupy żelbetowe
PD 2 – PRZEJAZD DROGOWY NR 2
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową nr 2 (Nowa Kolonia)
Kilometraż 0+754,43 projektowanej obwodnicy
Klasa obciążeń A wg PN-85/S-10030, pojazd specjalny klasy 150

wg STANAG

Kąt skosu 72,6 st.
Rozpiętość 16,0 m
Ustrój nośny jednonawowa rama żelbetowa
PD 3 – PRZEJAZD DROGOWY NR 3
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową nr 5 oraz ciekiem wodnym
Kilometraż 1+652,82 projektowanej obwodnicy
Klasa obciążeń A wg PN-85/S-10030, pojazd specjalny klasy 150

wg STANAG

Kąt skosu 72,6 st.
Rozpiętość 16,0 m
Ustrój nośny jednonawowa rama żelbetowa